Damclub Scheveningen Damclub Scheveningen

Damclub Scheveningen

Privacy Statement

Privacy Statement van damclub Scheveningen

 

 

  1. Introductie

De damclub Scheveningen (de “damclub“) is beheerder van de website www.damclubscheveningen.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de damclub persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de damclub.

 

De damclub zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De damclub houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – vanaf 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

  1. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de damclub worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

 

Persoonsgegevens worden door de damclub verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de damclub ter beschikking, doordat leden zelf gegevens hebben ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar hebben gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal identiteit- en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

 

  1. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De damclub verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

….. uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot

………….I...het in contact treden met leden;

…………II...het sturen van informatie;

…………III..het organiseren van damwedstrijden;

…………IV..het bijhouden van uitslagen en standen;

…………V..het faciliteren en bevorderen van deelname aan damwedstrijden.

….. bijhouden van een ledenadministratie;

….. berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;

….. voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

  1. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de landelijke bond (“de KNDB”) en met de bij de bond aangesloten verenigingen.

Daarnaast verstrekt de Bond ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNDB.
Voor e-mailberichten van de damclub is een afmeldmogelijkheid opgenomen in iedere e-mail die de damclub verstuurt. E-mail berichten van de damclub worden zodanig verstuurd, dat de persoonlijke e-mail adressen in de verzendlijst niet zichtbaar zijn. Verzending gebeurt dus via een gezamenlijk groepsadres of via “bcc”.

 

Geen commercieel gebruik

De damclub zal persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van leden.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van persoonsgegevens garanderen leden dat deze juist en volledig zijn. De damclub kan bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens leden tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

De damclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

  1. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De damclub neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

  1. Verwijzingen naar andere websites

De website van de damclub kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De damclub is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door die andere bedrijven.

 

De advertenties op de website van de damclub kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De damclub is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

 

  1. Privacy rechten

Leden hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunnen zij verzoeken om overdracht van hun gegevens. Ten slotte kunnen leden bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens.

 

Verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken kunnen worden gestuurd aan het secretariaat van de Vereniging. Leden zijn tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van hun gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

  1. Wijzigingen van het privacy beleid

Het bestuur van de damclub behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid statement te wijzigen.

 

Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen leden zich richten tot de secretaris van de Vereniging.

 

 

Reacties zijn gesloten.